ความฉลาด 8 ประเภท ( 8 Intelligence Matrix)

อ้างอิงจากทฤษฎีของ Howard Gardner เกี่ยวกับความฉลาดหลายรูปแบบ เด็กแต่ละคนมีความฉลาดที่แตกต่างกัน นำไปสู่วิธีการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกัน ความฉลาด 8 ประเภทนี้ประกอบด้วย Word Smart, Logic Smart, Picture Smart, Music Smart, Body Smart, People Smart, Nature Smart, และ Self Smart ที่ Kiztopia เราออกแบบพื้นที่เล่น และกิจกรรมเสริมทักษะโดยเฉพาะ เพื่อครอบคลุมและส่งเสริมความฉลาดทั้ง 8 ประเภทให้กับเด็กๆ

เด็กที่ชอบคิดและประมวลข้อมูลด้วยภาพและกราฟฟิก เป็นเด็กที่มีความฉลาดในด้านภาพ. พวกเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว พื้นที่การเล่นของเราช่วยให้พวกเขาขยายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านสถานการณ์เล่นบทบาทได้

เด็กมีการรับรู้สูงผ่านการสัมผัสและการเคลื่อนไหวทางร่างกาย มักมีความสามารถทางกีฬาและมีกิจกรรมมากมาย ในพื้นที่การเล่นของเรา, พวกเขาจะสนุกกับการปีนและสเกลโครงสร้าง, แทรมโพลีน, และการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือและการทำงานทีมอย่างดี

เด็กที่มีความฉลาดทางตรรกะ สามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างง่ายและวิเคราะห์รูปแบบได้ พวกเขาสามารถคิดตามกระบวนการทั้งหมด วิเคราะห์สาเหคุ ผลกระทบ และผลลัพธ์ ได้อย่างมีเหตุผล ในพื้นที่การเล่นของเรา, พวกเขาจะรักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิด, คิดเชิงตรรกะ และการสังเกตรูปแบบ

เด็กที่มีความฉลาดทางการสื่อสาร จะเป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี พวกเขายังเป็นผู้นำที่ดีโดยธรรมชาติ ที่ใช้ความรู้ของตรในการเจรจาต่อรอง, โน้มน้าว, และรับข้อมูล พื้นที่การเล่นของเรา ส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถทำงานร่วมกับเด็กคนอื่นได้เป็นอย่างดี ทำกิจกรรม เล่นร่วมกัน และร่วมมือกันเพื่อผ่านด่านเล่นต่างๆ ได้

เด็กที่คิด, รู้สึก, และประมวลข้อมูลหลักผ่านเสียง, จังหวะ, และจังหวะเสียงดนตรี เป็นกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษในการรับรู้, เข้าใจ, และแสดงดนตรี พื้นที่การเล่นของเรา เปิดโอกาสให้พวกเขาสร้างเสียงดนตรีของตนเอง ในขณะที่ใช้จังหวะหรือเนื้อเพลงต่างๆ เพื่อจดจำข้อมูลได้

เด็กที่รักธรรมชาติและมีความต้องการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมจากอันตรายใด ๆ พวกเขาสามารถระบุและจัดประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ ที่ Kiztopia เราออกแบบพื้นที่การเล่นรูปแบบพิเศษบางส่วนที่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางธรรมชาติของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น

เด็กมีความรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง พวกเขาเข้าใจอารมณ์, ความสามารถ, แผน, และเป้าหมายของจนเอง เด็กกลุ่มนี้มักจะใช้เวลาเพียงลำพังเพื่อประมวลคิด, สร้าง, และดำเนินแผนเพื่อเพื่อไปถึงผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ. พื้นที่การเล่นของเราให้พวกเขามีพื้นที่เพียงพอ ในการใช้เวลาเขียน, อ่าน, ทำการสะท้อนตัวเอง, หรือปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีได้

เด็กที่รักคำพูด และใช้เป็นวิธีหลักในการสื่อสารและการเรียนรู้ กลุ่มนี้สามารถแยกแยะประเภทของเนื้อหาได้ พวกเขารักการอ่านและเขียน พื้นที่การเล่นของเรามาพร้อมกับเรื่องราวเขียนเป็นข้อความ เช่นคำแนะนำในการเล่น, คำอธิบายของวัตถุ และอื่น ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์การเล่นของพวกเขา

Ticket Purchase Platform

Main Menu