WAIVER

แบบฟอร์มนี้ ("Waiver") เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในร่มทั้งหมดที่กระทำโดย Kiztopia Holding Thailand ("KIZTOPIA") รวมถึงแต่ไม่จำกัด กิจกรรมทั้งหมดที่ KIZTOPIA ให้บริการในสถานที่ของ KIZTOPIA ("กิจกรรม") ("เรา", "ของเรา", "เรา") ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ที่มีสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมในฐานะผู้ดูแล ("ท่าน" หรือ "ท่าน" หรือ "ผู้ใหญ่) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัด เด็ก / นักเรียน (รวมกัน "ผู้เข้าร่วมกิจกรรม" หรือ "ผู้เข้าร่วม" "ผู้เล่น") ของกิจกรรมจะต้องยื่นข้อความสัญญานี้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมใด ๆ

ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำใด ๆ ที่มีให้จากพนักงาน KIZTOPIA ตลอดเวลา

สัญญานี้ถูกรวมไว้ในเงื่อนไขข้อกำหนดการขาย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.kiztopia.co.th ("เงื่อนไขการขาย"). คำทั้งหมดที่ใช้และไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารนี้จะมีความหมายตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการขาย

ท่านยืนยันว่า

 1. ท่่านมีอายุเกิน 18 ปี
 2. ท่านเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลของผู้เล่น อายุต่ำกว่า 12 ปี (หากท่านไม่่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ท่านได้รับมอบหมายอำนาจ หรือสิทธิ์จากผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ให้ยอมรับข้อกำหนดนี้
 3. ตามความรู้ของท่าน ท่านไม่มี (และได้ยืนยันกับผู้ปกครอง/ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มี) สภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อพวกเขาหรือบุคคลอื่น ๆ

ในการได้รับอนุญาตให้เล่นในสถานที่ KIZTOPIA, ท่านเข้าใจและยินยอมว่า:

 1. ท่านยินยอมให้ผู้เข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ KIZTOPIA ให้บริการ ("สิ่งอำนวยความสะดวก KIZTOPIA") และสถานที่ที่ KIZTOPIA ให้บริการ ("สถานที่ KIZTOPIA") ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ บาดแผล ฟกช้ำ เคล็ด ล้ม กระดูกหัก เส้นเอ็นฉีก หรือหัวใจวาย
 2. ท่านยินยอมว่า KIZTOPIA ได้ดำเนินการ ดูแลและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของ KIZTOPIA อย่างถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ในมาตรการที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถให้บริการได้อย่างตลอดเวลา
 3. ท่านรู้และยินยอมว่า ท่านจะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ของทรัพย์สินที่อาจสูญหายหรือถูกขโมย, ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน บุตรของท่าน และ/หรือผู้เข้าร่วมที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน หรือความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เป็นของท่าน, จากผลของการกระทำของท่าน
 4. ท่านยินยอมที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินงานทางคดีความ KIZTOPIA และพนักงาน, กรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทน จากความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก:
  a. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เป็นของท่าน
  b. การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือถึงแก่ชีวิต ของผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าเล่นที่ Kiztopia และ
  c. ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่มาจากบุคคลที่สาม
 5. ท่านและผู้เข้าเล่นที่อยู่ในความดูแลของท่าน สละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง KIZTOPIA และพนักงาน, กรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทน จากการฟ้องร้อง สิทธิ์, ค่าธรรมเนียม, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย, ความสูญหายและความรับผิดชอบใด ๆ จากการใช้งานเว็บไซต์ และกิจกรรมต่างๆ ที่กระทำโดย Kiztopia
 6. ท่านรับทราบและยืนยันว่าเด็กทั้งหมดในความคุ้มครองของท่านอยู่ในสุขภาพที่ดี และไม่มีความเสี่ยงหรือเหตุผลใดๆ ที่เด็กไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม.
 7. ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยมห้แก่ Kiztopia ในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ หรือการกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายในทรัพย์สินของ Kiztopia ที่เกิดจากท่านหรือเด็กที่อยู่ในความปกครองของท่าน

 ท่านรับทราบและยินยอมว่า :

 1. ขณะที่ KIZTOPIA พยายามลดความเสี่ยง ท่านควรทราบว่าผู้เข้าเล่นอาจเข้าร่วมกิจกรรม หรือเล่นใน KIZTOPIA ด้วยการกระทำหรือท่าทางที่ก่อให้เกิดอันตราย ในลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ก่อนได้ ซึ่งการกระทำนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวท่าน หรือผู้ดูแล การถึงแก่ชีวิต หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านและผู้ดูแลของท่าน
 2. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของท่าน และผู้เข้าร่วมที่อยู่ภายใต้การดูแล/ปกครองของท่าน
 3. ท่านยินยอมที่จะดูแลผู้เข้าเล่นในความปกครองของท่านตลอดเวลา และไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือความไม่สะดวกต้อตนเองหรือผู้อื่น ท่านยินยอมและยืนยันในการอยู่ในสถานที่เพื่อดูแลผู้เข้าเล่นของท่านตลอดเวลา ดังนั้น ด้วยข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบต่อเจ้าของ, ผู้จัดการ และ/หรือพนักงานใด ๆ ของ KIZTOPIA ต่อความบาดเจ็บ, ความเจ็บปวด, ความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วม
 4. การดูแลผู้เข้าเล่นที่อยู่ในการปกครองของท่าน ไม่อยู่ในส่วนงานความรับผิดชอบของพนักงานของ KIZTOPIA
 5. ผู้เข้าเล่นกิจกรรมทั้งหมดต้องสวมถุงเท้ากันลื่นในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม.
 6. กิจกรรมนี้ต้องการความแข็งแรงของร่างกายระดับปานกลาง ผู้เข้าเล่นควนเข้าเล่นต่อเมื่อพวกเขามีความแข็งแรงทางร่างกายเพียงพอเท่านั้น
 7. ท่านยอมรับและเข้าใจว่า Kiztopia ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพื้นที่เล่น และท่านยินยอมว่า Kiztopia จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกบริโภคภายในพื้นที่ของ Kiztopia
 8. ท่านรับทราบและยอมรับว่า มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วพื้นที่ KIZTOPIA เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยสาธารณะ.
 9. ท่านเข้าใจว่า KIZTOPIA อาจจะเก็บ, ใช้, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KIZTOPIA และท่านยินยอมให้เก็บ, ใช้, และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย KIZTOPIA ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 10. ท่านยินยอมปฏิบัติตามป้าย, ประกาศ, คำแนะนำ, คำชี้บอก, หรือคำขอจาก KIZTOPIA ทั้งหมด และรับทราบว่า KIZTOPIA สงวนสิทธิ์ (โดยสิทธิ์ขาด) ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้กิจกรรมใด ๆ หรือสิทธิ์การเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของ KIZTOPIA โดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าเสียหายเพื่อรักษาความปลอดภัย และการจัดระเบียบความปลอดภัยในสถานที่จัดกิจกรรม KIZTOPIA สำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทั้งหมด ข้อปฏิบัติ, ป้าย, ประกาศ, คำแนะนำ, คำขอ, หากมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือเหตการณ์ต่างๆ ตามดุลยพินิจของหาก KIZTOPIA

Ticket Purchase Platform

Main Menu