นโยบายความเป็นส่วนตัวและแจ้งเตือนความปลอดภัยข้อมูล ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

KIZTOPIA ต้องการให้ท่านทราบว่าเรามุ่งมั่นในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยและไม่ให้ถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

โดยการลงทะเบียนความสนใจกับเราหรือโดยการทำธุรกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับเรา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ของเราหรือผ่านทางโทรศัพท์, เว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ท่านยินยอมให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามนิยามด้านล่าง) ไปประมวลผล ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษา (รวมกันเรียกว่า "ประมวล") โดยเราและการให้บริการของเรา.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายที่สามารถเข้าถึงได้ที่ www.kiztopia.co.th ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย"). คำใด ๆ ที่ไม่ได้นิยามในที่นี้จะมีความหมายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการขายและภาคผนวก

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่เราประมวลใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลที่ท่านเคยให้เราไปแล้ว หรืออาจจะให้เราต่อจากนี้ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของท่าน: ชื่อ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, นามบัตร, ลายเซ็น, รูปภาพของท่านและบุตรของท่าน, หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้หรือเราได้รับขณะท่านปฏิสัมพันธ์กับเรา.

วัตถุประสงค์ในกระบวนการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำมาประมวลใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เมื่อเกี่ยวข้อง):

 1. เพื่อตอบสนองต่อคำถามหรือคำขอของท่าน
 2. เพื่อดำเนินการการชำระเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 3. เพื่ออัพเดทท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายของเรา, เงื่อนไขและข้อกำหนด, และเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้บริการให้ท่าน
 4. เพื่อสนับสนุนการให้บริการของเรา
 5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับความขัดแย้ง, เรื่องร้องเรียนหรือการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือสถานที่ของเรา
 6. เพื่อให้บริการการตลาด, โฆษณา และการอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 7. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า,การประเมินลักษณะและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความนิยมและความเสถียรของผลิตภัณฑ์
 8. เพื่อติดตามหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราให้บริการให้ท่าน
 9. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง เข้ามาดูแลในส่วนของ Kiztopia
 10. สำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่ออนุญาตให้ใช้บริการที่จำเป็น
 11. เพื่อใช้ในการปฏิบัติสิทธิตามกฎหมายและ/หรือสัญญา
 12. เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย, ตรวจค้นและสืบสวนการอาชญากรรม (เช่น การโจรกรรม, การทุจริต, การcorruption ฯลฯ)

สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นหรือประสงค์รองรับข้างต้น

การเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ตราบใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลหรือกำลังถูกประมวลโดยเรา, ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน. สำหรับการเข้าถึงโปรดทราบว่าเราอาจเรียกค่าบริการ ซึ่งจะถูกแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเข้าถึง ไม่มีค่าบริการใด ๆ ที่จะถูกเรียกเก็บเมื่อท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

คำขอในการเข้าถึงหรือปรับปรุงจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมลที่ระบุด้านล่างและเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล. เราจะดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วันทำการ, ยกเว้นในกรณี:

 • ข้อมูลที่ท่านให้มาไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการทำคำขอดังกล่าว
 • มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล
 • การเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ เป็นการเผปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ อาจถูกเปิดเผย
 • เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบุคคลอื่น

ถ้าท่านต้องการให้/ขอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจากเรา, ท่านจะต้องมอบใบอนุญาตที่ท่านได้รับจากบุคคลนั้น และหลักฐานที่ท่านได้แจ้งให้เขารู้ถึงวัตถุประสงค์ก่อนที่จะให้/ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และส่งให้เรา.

สำหรับคำขอเช่นนี้, เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และอาจดำเนินการตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดที่อาจเกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว.

นโยบายความปลอดภัยข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการตามหลักเหตุผล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในรูปแบบทางกายภาพ (เช่นเอกสารกระดาษ) การเข้าถึงจะเป็นไปตาม "การต้องใช้" เท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลทางกายภาพทั้งหมด จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (เช่นตู้ล็อก)

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบจัดเก็บข้อมูล จะมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (firewalls) และการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่ปลอดภัย

การถอนความยินยอม

ท่านสามารถขอหยุดรับการติดต่อหรือบริการจากเรา หรือการประมวลผลประเภทอื่นใด การถอนความยินยอมแบ่งเป็นกรณีดังนี้:

 • การถอนความยินยอมบางส่วน (ตัวอย่าง: บุคคลขอให้เราหยุดการประมวลผลทางโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ใช่อีเมล); หรือ
 • การถอนความยินยอมทั้งหมด (ตัวอย่าง: บุคคลขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด).

ผลของการถอนความยินยอม

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการยินยอมให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือต้องการถอนความยินยอม, โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถทำ (เมื่อเกี่ยวข้อง):

 1. ตอบสนองต่อคำขอ/คำถามของท่าน
 2. ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้ท่าน
 3. ให้ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือแจ้งเรื่องที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการที่เราให้บริการให้ท่าน
 4. ให้บริการเกี่ยวกับการรับประกัน
 5. เริ่มหรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและพาณิชย์ต่อกับท่านและ/หรือ บริษัทของท่าน
 6. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา

กรุณาเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่อีเมลด้านล่าง หากท่านต้องการถอนความยินยอมในการรับการติดต่อจากเราหรือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม

ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน, เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามต่อไปนี้:

องค์กรในกลุ่ม / บริษัทในเครือ:

 1. บุคคล/องค์กรใดที่เราต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย
 2. ผู้รับเหมา, ตัวแทน, หรือบุคคลที่สามที่ให้บริการหรือช่วยเหลือหรือช่วยเหลือเราในการให้บริการส่งจดหมาย, บริการผลิตภัณฑ์และการซ่อมแซม, กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์, บริการทางการเงิน, บริการการตรวจบัญชี, บริการทางบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเก็บข้อมูล, ความปลอดภัยข้อมูล), บริการด้านความปลอดภัย, การสินไหม, การเคลมประกัน
 3. บุคคลที่สามที่ช่วยเราในการให้บริการ / ตอบสนองต่อคำขอของท่าน

การเข้าถึง / สอบถาม / คำร้อง / คำตำหนิ

าท่านต้องการส่งคำถามหรือส่งข้อมูลแจ้งเหตุตามที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ hello@kiztopia.co.th

ทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการติดต่อเราหรือใช้บริการของเราต่ออย่างต่อเนื่อง ถือว่าท่านยินยอมในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Ticket Purchase Platform

Main Menu